Designbikes   

Algemene verkoopsvoorwaarden 

1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en aanbiedingen van Designbikes en op alle gesloten overeenkomsten met afnemers in België. 

2.      De meest actuele voorwaarden staan vermeld op de website van Designbikes

Bestelling 

3.      Bestellingen kunnen gebeuren via de website van Desikgnbikes of per mail met vermelding van uw klantgegevens en het aantal te bestellen artikelen. 

4.      Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de afnemer de toepassing van de algemene voorwaarden. 

5.      Indien acceptatie van bestelling van een bepaald artikel niet mogelijk blijkt te zijn, zal Designbikes in overleg met de afnemer een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel proberen leveren. 

6.      De overeenkomst komt tot stand wanneer Designbikes de bestelling geaccepteerd heeft. 

7.      Voorwaarden rond bestelling en prijzen voor de afnemers worden meegedeeld bij het plaatsen van een eerste bestelling. 

Prijzen 

8.      De prijzen op de website van Designbikes zijn de actuele prijzen. Prijzen in mailingen en brochures kunnen daarvan afwijken vanwege prijswijzigingen die na het mailen of drukken zijn doorgevoerd. 

9.      Alle prijzen zijn inclusief BTW en kosten van verpakking, exclusief de kosten voor het vervoer, de verzending en wettelijke bijdragen. 

10.    Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen kunnen prijzen en verdere voorwaarden gewijzigd worden door Designbikes

Levering 

11.    De goederen worden in alle omstandigheden vervoerd op kosten en op risico van de koper. 

12.    Desigbikes bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de afnemer bijzondere wensen heeft, komen de extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven afhaalpunt of straatadres van de afnemer geleverd. 

13.    Bestelling kunnen in gedeelten geleverd worden. 

14.    De leveringstermijnen gelden enkel als richtlijn en zijn niet bindend. Designbikes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of oponthoud en kan in geen geval de annulering van een bestelling met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid, boetes of prijsverminderingen, tenzij bij opzet of grove nalatigheid vanwege Designbikes

Betaling 

15.    Bij de eerste twee bestellingen door de afnemer moeten de facturen hiervan steeds op voorhand betaald worden aan Designnbikes via cash of overschrijving alvorens kan overgegaan worden tot levering van de bestelde goederen. 

16.    Vanaf de derde bestelling wordt uitsluitend gewerkt met automatische betalingen via SEPA-mandaat. 

17.    Bij niet-betaling op de vervaldag zal de afnemer van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 2% per begonnen maand op het totale factuurbedrag of op het resterend saldo. Bovendien zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 15% van het factuurbedrag of van het resterend saldo, met een minimum van € 100,00. 

Garantie 

             18. Desigbikes  garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende vierentwintig maanden vanaf de levering van het product. 

Geschillen/Klachtenregeling 

19.    Geschillen worden indien mogelijk in onderling overleg opgelost. 

20.    Op straf van verval van recht moet iedere klacht aangetekend en binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen worden overgemaakt. De afnemer die de levering niet binnen deze 8 dagen op zijn degelijkheid en correctheid heeft onderzocht, wordt verondersteld de levering conform de bestelling te hebben gevonden. 

21.    Ingediende klachten worden door Designbikes  beantwoord binnen een termijn van 4 weken na ontvangst van het aangetekend schrijven. Indien een klacht een langere verwerkingstermijn vraagt, wordt de afnemer binnen de 4 weken verwittigd van ontvangst van de klacht en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwacht worden. 

 

 

Eigendomsvoorbehoud 

22.    De verkochte goederen blijven eigendom van Designbikes  zolang de afnemer de verkoopprijs, eventueel vermeerderd met de verschuldigde verwijlintresten en het schadebeding, niet heeft betaald. 

23.    Designbikes is onherroepelijk gemachtigd om zonder ingebrekestelling de geleverde goederen die eigendom zijn van Designbikes terug te halen of te nemen. De afnemer is verplicht deze goederen zorgvuldig te bewaren. 

Ontbinding 

              24. In geval van annulatie van een bestelling kan aan de afnemer een vergoeding gevraagd worden van 30% van de verkoopprijs of van het totale factuurbedrag. 

Persoonsgegevens 

25.    Designbikes bewaart persoonlijke gegevens in het klantsysteem om bestellingen te verwerken. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden voor interne marketingdoeleinden. 

26.    Designbikes houdt zich aan de wetgeving rond privacy en bescherming van de persoonlijke gegevens. 

 

 

Aansprakelijkheid 

27.    Designbikes is niet aansprakelijk voor druk- en zetfouten in catalogi, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten. 

28.    Verder is de aansprakelijkheid van Designbikes beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de terzake verzonden factuur.